Werknemer verliest zijn baan door stalkende ex.

Ontbinding arbeidsovereenkomst op de h-grond. Dat komt niet vaak voor. Wat valt er onder deze restcategorie?

Al enkele maanden wordt een timmerman lastig gevallen door een stalker. Vermoedelijk de ex-partner van de man, maar dat staat nog niet vast. De politie is er maar druk mee. De bedreigingen richten zich uiteindelijk ook tegen de werkgever. Niet alleen het bedrijf, maar ook de directeur in privé. De kantonrechter oordeelt dat niet van de werkgever hoeft te worden gevergd nog langer de arbeidsovereenkomst in stand te laten en ontbindt onder de h- grond. ECLI:NL:RBLIM:2019:6880

Wat zegt de wet?

Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de wetgever heeft bedoeld om naast de a- tot en met g- gronden tevens een ontslag mogelijk te maken op redelijke gronden in het belang van het functioneren van de onderneming. Het moet daarbij gaan om situaties die in voldoende mate verschillen van de ontslaggronden genoemd onder a tot en met g. De h-grond mag juist niet worden gebruikt voor het ontbindingen van de arbeidsovereenkomst op grond van een imperfecte andere wettelijke ontslaggrond. Maar van een imperfecte andere wettelijke ontslaggrond is in casu naar het oordeel van de kantonrechter geen sprake.

Uitzonderlijke situatie

De kantonrechter realiseert zich dat hier sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie. De gebeurtenissen met de stalker hebben op beide partijen een grote impact. Voor beide partijen ontstaat een situatie die onhanteerbaar is.

De werknemer is ten gevolge van het stalken langdurig arbeidsongeschikt geworden. De werknemer is onder permanente begeleiding van een psycholoog komen te staan. Hij werkt niet meer. De werkgever ziet zich dus geconfronteerd met een zieke werknemer, maar ondervindt ook zakelijk hinder van de stalker. De stalker beschuldigt het bedrijf via sociale media dat het gebrekkig werk levert. Het bedrijf loopt zo het risico opdrachten mis te lopen. Alsof dat niet genoeg is, is de directeur bovendien zelf slachtoffer van de stalker. Op persoonlijk vlak ondervindt de directeur veel hinder van de aan zijn adres geuite talrijke beschuldigingen en bedreigingen. Ook op het gezin van de directeur heeft dit zijn weerslag en grijpt in ernstige mate in het privéleven van de directeur. Hier moet een einde aan komen, vindt ook de kantonrechter.

Op geen enkel andere wijze kan het bedrijf deze situatie stoppen, dan met behulp van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Er is geen sprake van een verstoorde arbeidsverhouding, de g- grond. Ook doet de werknemer niets verkeerd en is er geen sprake van disfunctioneren, de d-grond. Integendeel, de werknemer heeft altijd prima gefunctioneerd. Maar wat dan wel? De kantonrechter is van oordeel dat dit onder de h-grond valt, de restgrond.

Wat valt er onder h-grond?

Eerder werd al duidelijk dat onder de h-grond een werknemer in detentie valt, illegaliteit van de werknemer en het niet beschikken over een tewerkstellingsvergunning. Later is daarbij gekomen de manager met wie verschil van mening bestaat over het te voeren beleid en de voetbaltrainer die niet onvoldoende goed presteert, maar wegens tegenvallende resultaten moet worden opgezegd. Nu valt deze situatie er dus ook onder. Een ontslag is mogelijk op redelijke gronden in het belang van het functioneren van de onderneming.

Hoewel er sprake is van een opzegverbod, de zieke werknemer, staat dit de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet in de weg, nu het ontbindingsverzoek geen verband houdt met de ziekte.

Tot slot

Zo raakt zelfs het familierecht, een niet goed afgewikkelde echtscheiding, ook het arbeidsrecht. De politie onderzoekt de zaak en aarzelt niet deze stalker strafrechtelijk te vervolgen. Zodra komt vast te staan wie de stalker daadwerkelijk is, mag deze ook nog eens een civiele gerechtelijke procedure verwachten. De stalker zal een flinke schadevergoeding moeten betalen teneinde de nare gevolgen te compenseren.

Meer weten over de juiste ontslaggrond? Komt u er met uw werknemer niet onderling uit en zoekt u juridische bijstand? Neem vrijblijvend contact op met ondergetekende.

Auteur mr. S.B. Punt

Juriste Punt, uw juriste aan huis

Juriste Punt