Uw werknemer is arbeidsongeschikt na een verkeersongeval en u wordt geconfronteerd met de loondoorbetalingsverplichting van minstens twee jaar. Beroep u op uw regresrecht: De werkgever kan het nettoloon rechtstreeks verhalen op de aansprakelijke partij.

De werkgever heeft regresrecht als de arbeidsongeschiktheid van de werknemer veroorzaakt is door letsel na een ongeval waarbij een derde aansprakelijk is. Veel werkgevers weten niet dat loonschade onder omstandigheden kan worden verhaald op een derde. Of het letsel tijdens werktijd is opgelopen doet niet terzake. Het letsel kan bijvoorbeeld zijn veroorzaakt bij een verkeersongeluk. De werkgever heeft het recht zijn schade rechtstreeks op de aansprakelijke partij te verhalen.

Als de aansprakelijkheidsverzekeraar aansprakelijkheid erkent, blijft de discussie over de schadeplichtigheid. De verzekeraar tracht doorgaans zo min mogelijk uit te keren. Wat valt er nu wel en niet onder loonschade?

De werkgever kan veel meer kosten vergoed krijgen dan alleen het nettoloon. Het regresrecht heeft betrekking op loonschade waar onder het nettoloon valt, kosten voor juridische bijstand en ook re-integratiekosten. Sinds 2008 is het de werkgever gemakkelijker gemaakt en kunnen ook de kosten worden verhaald om de werknemer weer aan het werk te krijgen. U kunt dus veel meer kosten vergoed krijgen dan alleen het nettoloon.

Een voorbeeld uit mijn rechtspraktijk betrof een verzekeraar die aansprakelijkheid erkende, maar zich op het standpunt stelde dat de schouderklachten van de werkneemster al na zes maanden hersteld had moeten zijn. Vergoeding van de loonschade werd gestaakt. Ik stond de werkgever bij: een kleine woningcorporatie met een arbeidsongeschikte werkneemster ten gevolge van een verkeersongeval.

De verzekeraar had viermaal een medisch adviseur ingeschakeld. De medisch adviseur hield zich aan de richtlijnen in alle vier medische rapporten en ging volledig voorbij aan de persoonlijkheid van de werkneemster. De werkneemster had grote moeite met haar beperkingen; zij verzette zich tegen de situatie. De mate waarin zij psychisch omging met haar klachten, had grote invloed op het herstel van de lichamelijke gebreken. Pas in het medische rapport nummer drie maakte de medisch adviseur hier een opmerking over. In mijn conceptdagvaarding maakte ik de verzekeraar attent op deze beperkte mate van coping stijl, zoals dat heet, en wees op vaste jurisprudentie waarin is bepaald dat men het slachtoffer moet nemen zoals het zich voordoet. Tot een rechtszaak kwam het niet. Na ontvangst van het processtuk in concept hervatte de verzekeraar direct vergoeding van de loonschade.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met mij op via e-mail sp@juristepunt.nl of telefoonnummer 06 145 78 344.

Auteur mr. S.B. Punt