Al twee jaar ziek

Inmiddels is Emma twee jaar ziek en mag haar werkgever het dienstverband eindigen. Hij weigert. De werkgever van Emma is niet voornemens het dienstverband te eindigen en geeft de voorkeur aan een slapend dienstverband. De werkgever was al gehouden tot betaling van twee jaar salaris tijdens ziekte en hij heeft re-integratie kosten gemaakt. Zodra hij het UWV om een ontslagvergunning verzoekt op basis van langdurige arbeidsongeschiktheid, is hij daarbovenop nog eens verplicht de volle transitievergoeding te betalen. Dat kost simpelweg te veel geld.

Voorheen hoefde u, als werkgever, slechts een beëindigingsvergoeding te betalen zodra u daartoe was veroordeeld in een procedure. Sinds de WWZ (2015) heeft elke werknemer bij beëindiging op initiatief van de werkgever na twee jaar dienstverband, recht op een vergoeding; de zogeheten transitievergoeding. Dat deze verplichting ook geldt terwijl de werknemer al twee jaar ziek was, wordt door veel werkgevers als onrechtvaardig ervaren.

Afgelopen jaar is daarom het Wetsvoorstel Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte aangenomen. Naar verwachting gaat deze in per 2020, maar geldt met terugwerkende kracht. Deze wet biedt een oplossing voor beide partijen, zowel werknemer als werkgever. Het dienstverband slapend houden hoeft niet meer. Wat was het probleem en hoe werkt de compensatieregeling?

Slapend dienstverband

De oplossing werd gevonden in een slapend dienstverband. De werkgever hoefde geen loon meer te betalen na twee jaar ziekte, eventueel verlengd door een jaar loonsanctie, en de werknemer ontvangt een loongerelateerde uitkering. Het risico dat de werknemer zich weer beter kon melden en ineens op de werkvloer verscheen, werd voor lief genomen.

Geen strijd met goed-werkgeverschap

Keer op keer vingen werknemers bot bij de kantonrechter in reactie op het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met louter als doel ontvangst van de transitievergoeding. Het in dienst houden van de werknemer werd niet onredelijk geacht. Tevergeefs stapten werknemers naar de rechter. Tot begin 2019. Een terminaal zieke werknemer van wie het dienstverband slapend werd gehouden, verzocht tot ontbinding bij het medisch scheidsgericht. Het medisch scheidsgericht kwam tot een verrassend oordeel. De rechter stelt juist wél dat de werkgever zich niet als goed-werkgever gedraagt door over te gaan tot een slapend dienstverband. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden en de werknemer kreeg de transitievergoeding uitbetaald. De rechter nam in zijn overweging de nieuwe wetgeving mee: Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte.

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

De wetgever heeft de klacht van de werkgever gehoord. Een slapend dienstverband is onwenselijk en het is onredelijk dat de werkgever na twee jaar loondoorbetaling tijdens ziekte ook nog eens de rekening van de transitievergoeding gepresenteerd krijgt. De compensatieregeling moet de oplossing bieden. Wat zijn de uitgangspunten van deze regeling?

  •  Werkgevers worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding en de eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten (artikel 7:673 lid 6 BW);
  • Het UWV beslist over de aanvraag voor compensatie. Bij toekenning verstrekt het UWV de compensatie vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Daar staat een verhoging van de (uniforme) premie tegenover;
  • De compensatieregeling maakt geen onderscheid in de wijze waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Het is dus mogelijk dat u voor uw twee jaar zieke werknemer een ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV, maar het is ook prima om samen tot een beëindigingsovereenkomst te komen. Duidelijk moet zijn dat de grondslag voor beëindiging de langdurige arbeidsongeschiktheid is;
  • De regeling krijgt terugwerkende kracht tot 1 juli 2015! De regering laat de maatregel ook van toepassing in situaties waarin de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is geëindigd of niet is voortgezet. Dit ter voorkoming van verschillen tussen werkgevers die voor en na inwerkingtreding van de compensatieregeling tot ontslag overgaan.

Uitgangspunt van de transitievergoeding blijft dat de werknemer recht heeft op een vergoeding die de overgang naar een nieuw dienstverband vergemakkelijkt. Dat de werknemer dan de afgelopen twee jaar ziek was, maakt dat niet anders. Een uitzondering voor langdurig zieke werknemers zou in strijd zijn met het beginsel gelijke behandeling. Vandaar dat de wetgever op zoek ging naar een andere oplossing.

Speel nu al in op de oplossing

De oplossing gelegen in de compensatieregeling betekent dat u nu al hierop kunt inspelen. Houdt er op de juiste wijze rekening mee zodat u gebruik kunt maken van de voordelen. De wet moet per 1 april 2020 in werking treden.

Indien de werkgever een einde maakt aan het dienstverband na twee jaar ziekte en de transitievergoeding betaalt, dan dient het UWV over te gaan tot compensatie van de transitievergoeding. De wet geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

Let op: compensatie vindt plaats van de uitbetaalde transitievergoeding die is opgebouwd totdat de medewerker twee jaar ziek is geweest. Het UWV compenseert dus geen transitievergoeding over een slapend dienstverband. En zo zijn er nog enkele bepalingen om misbruik te voorkomen.

Tip: Vanwege de voorwaarden van de compensatieregeling kunt u het beste zo spoedig mogelijk na twee jaar arbeidsongeschiktheid een beëindigingsovereenkomst sluiten met deze medewerker op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid. Doet u dat niet en kiest u voor een slapend dienstverband, dan kunnen de kosten oplopen.

Meer weten over arbeidsrecht? Juriste Punt, uw jurist aan huis

Tel 06 145 78 344 of neem contact op via het contactformulier

Juriste Punt

Juriste Punt, uw juriste aan huis