Inmiddels is Emma twee jaar ziek en mag haar werkgever het dienstverband eindigen. Hij weigert. De
werkgever van Emma is niet voornemens het dienstverband te eindigen en geeft de
voorkeur aan een slapend dienstverband. De werkgever was al gehouden tot
betaling van twee jaar salaris tijdens ziekte en hij heeft re-integratie kosten
gemaakt. Zodra hij het UWV om een ontslagvergunning verzoekt op basis van
langdurige arbeidsongeschiktheid, is hij daarbovenop nog eens verplicht de
volle transitievergoeding te betalen. Dat kost simpelweg te veel geld. 

Voorheen hoefde u, als werkgever, slechts een beëindigingsvergoeding te betalen zodra u
daartoe was veroordeeld in een procedure. Sinds de WWZ (2015) heeft elke
werknemer bij beëindiging op initiatief van de werkgever na twee jaar
dienstverband, recht op een vergoeding; de zogeheten transitievergoeding. Dat
deze verplichting ook geldt terwijl de werknemer al twee jaar ziek was, wordt
door veel werkgevers als onrechtvaardig ervaren.

Afgelopen jaar is daarom het Wetsvoorstel Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte aangenomen. Naar
verwachting gaat deze in per 2020, maar geldt met terugwerkende kracht. Deze
wet biedt een oplossing voor beide partijen, zowel werknemer als werkgever. Het
dienstverband slapend houden hoeft niet meer. Wat was het probleem en hoe werkt
de compensatieregeling?

Slapend dienstverband

De oplossing werd gevonden in een slapend dienstverband. De werkgever hoefde geen
loon meer te betalen na twee jaar ziekte, eventueel verlengd door een jaar
loonsanctie, en de werknemer ontvangt een loongerelateerde uitkering. Het
risico dat de werknemer zich weer beter kon melden en ineens op de werkvloer
verscheen, werd voor lief genomen.

Geen strijd met goed-werkgeverschap

Keer op keer vingen werknemers bot bij de kantonrechter in reactie op het verzoek tot
ontbinding van de arbeidsovereenkomst met louter als doel ontvangst van de
transitievergoeding. Het in dienst houden van de werknemer werd niet onredelijk
geacht. Tevergeefs stapten werknemers naar de rechter. Tot begin 2019. Een
terminaal zieke werknemer van wie het dienstverband slapend werd gehouden,
verzocht tot ontbinding bij het medisch scheidsgericht. Het medisch
scheidsgericht kwam tot een verrassend oordeel. De rechter stelt juist wel dat
de werkgever zich niet als goed-werkgever gedraagt door over te gaan tot een
een slapend dienstverband. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden en de
werknemer kreeg de transitievergoeding uitbetaald. De rechter nam in zijn overweging
de nieuwe wetgeving mee: Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte.

Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

De wetgever heeft de klacht van de werkgever gehoord. Een slapend dienstverband is
onwenselijk en het is onredelijk dat de werkgever na twee jaar loondoorbetaling
tijdens ziekte ook nog eens de rekening van de transitievergoeding
gepresenteerd krijgt. De compensatieregeling moet de oplossing bieden. Wat zijn
de uitgangspunten van deze regeling?

 • Werkgevers worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding en de eventueel
  daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten (artikel 7:673
  lid 6 BW);
 • Het UWV beslist over de aanvraag voor compensatie. Bij toekenning verstrekt het UWV de
  compensatie vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Daar staat een
  verhoging van de (uniforme) premie tegenover;
 • De compensatieregeling maakt geen onderscheid in de wijze waarop de
  arbeidsovereenkomst eindigt. Het is dus mogelijk dat u voor uw twee jaar zieke
  werknemer een onslagvergunning aanvraagt bij het UWV, maar het is ook prima om
  samen tot een beëindigingsovereenkomst te komen. Duidelijk moet zijn dat de
  grondslag voor beëindiging de langdurige arbeidsongeschiktheid is;
 • De regeling krijgt terugwerkende kracht tot 1 juli 2015!

De regering laat de maatregel ook van toepassing in situaties
waarin de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is geëindigd of niet is
voortgezet. Dit ter voorkoming van verschillen tussen werkgevers die voor en na
inwerkingtreding van de compensatieregeling tot ontslag overgaan.

Uitgangspunt van de transitievergoeding blijft dat de werknemer recht heeft op een
vergoeding die de overgang naar een nieuw dienstverband vergemakkelijkt. Dat de
werknemer dan de afgelopen twee jaar ziek was, maakt dat niet anders. Een
uitzondering voor langdurig zieke werknemers zou in strijd zijn met het
beginsel gelijke behandeling. Vandaar dat de wetgever op zoek ging naar een
andere oplossing.

De oplossing gelegen in de compensatieregeling betekent dat u nu al hierop kunt
inspelen. Houdt er op de juiste wijze rekening mee zodat u gebruik kunt maken
van de voordelen. De wet moet per 1 april 2020 in werking treden. Indien de
werkgever een einde maakt aan het dienstverband na twee jaar ziekte en de
transitievergoeding betaalt, dan dient het UWV over te gaan tot compensatie van
de transitievergoeding. De wet geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

Let op: compensatie vindt plaats van de uitbetaalde transitievergoeding die is opgebouwd totdat de medewerker twee jaar ziek is geweest. Het UWV compenseert dus geen transitievergoeding over een slapend dienstverband.  En zo zijn er nog enkele bepalingen om misbruik te voorkomen.

Tip: Vanwege de voorwaarden van de compensatieregeling kunt u het beste zo spoedig mogelijk
na twee jaar arbeidsongeschiktheid een beëindigingsovereenkomst sluiten met
deze medewerker op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid. Doet u dat niet
en kiest u voor een slapend dienstverband, dan kunnen de kosten oplopen.

Meer weten over arbeidsrecht? Juriste Punt, uw jurist aan huis

 

 

 

css.php