Ben jij voor rechtsbijstand verzekerd en beland je in een juridisch geschil? Bepaal zelf wie jou in rechte bijstaat. Het staat je vrij als rechtzoekende zelf een advocaat te kiezen of een jurist. De factuur kan deze gemachtigde vervolgens indienen bij de rechtsbijstandsverzekeraar. Ook dit jaar is een geschil over het recht op vrije advocatenkeuze voorgelegd aan het Hof. Op 16 mei 2017 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan die positief uitvalt voor de rechtzoekende. De verzekeraar trekt aan het kortste eind in twee instanties.

De rechtzoekende is sinds 1991 lid van Nieuwe Unie, een beroepsorganisatie in de verpleging en verzorging. De Nieuwe Unie verstrekt ook juridische dienstverlening aan de leden. In juni 2012 belandt dit lid van de Nieuwe Unie met zijn werkgever in een geschil. Hij schakelt hiervoor de juridische hulp in van de Nieuwe Unie. Het geschil tussen de rechtzoekende en zijn werkgever loopt uit tot een gerechtelijke procedure. Voor deze procedure biedt de Nieuwe Unie een advocaat uit het eigen netwerk aan. De rechtzoekende weigert dit: hij wil zijn eigen advocaat kiezen. De rechtzoekende kiest zijn eigen advocaat, maar de Nieuwe Unie weigert de factuur van € 2.830,30 te betalen.

De rechtzoekende laat het hier niet bij zitten en start een rechtszaak tegen de Nieuwe Unie. Dit geschil begint bij de kantonrechter en vervolgens wordt het voorgelegd aan het Hof. In beide instanties wordt hij in het gelijk gesteld.

Over deze vrije advocatenkeuze heb ik al eens vaker geschreven, zie mijn blog op mijn website. In dit blog verwijs ik al naar een arrest van de Hoge Raad d.d.21 februari 2014. Ook in de uitspraak tegen de Nieuwe Unie wordt hiernaar verwezen. Van belang is verder de Europese richtlijn, te weten Richtlijn 87/344/EEG (hierna Richtlijn). Deze Richtlijn heeft als doelstelling de belangen van verzekerden ruim te beschermen. Het belang van een verzekerde houdt in dat hij of zij in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure zelf zijn advocaat moet kunnen kiezen.

De vraag die het Hof Arnhem-Leeuwarden krijgt voorgelegd is de volgende. Kan de Nieuwe Unie hier als rechtsbijstandsverzekeraar worden gezien? En moet het recht op juridische bijstand als lid van de Nieuwe Unie worden gezien als rechtsbijstandsverzekering in de zin van Art. 4:67 Wft in het licht van de bepalingen van de Richtlijn?

De vraag of de Nieuwe Unie hier als rechtsbijstandsverzekeraar in de zin van de Wft moet worden gezien in het licht van de bepalingen van de Richtlijn, beantwoordt het Hof bevestigend. De Richtlijn heeft nu eenmaal een ruim werkingsbereik. De bedoeling van de Richtlijn is dat de belangen van een verzekerde ruime bescherming genieten. Waar het Hof verder naar heeft gekeken, is dat de juridische dienstverlening geboden door de Nieuwe Unie niet alleen adviezen betreft, maar ook rechtsbijstand in juridische procedures. Verder dient de betaalde contributie mede ter financiering van de door de Nieuwe Unie geboden rechtsbijstand aan haar leden. Zowel de Hoge Raad toen in 2014 als de Kantonrechter nu hebben de bepalingen van de Wft geïnterpreteerd conform de bepalingen van de Richtlijn.

De Nieuwe Unie sputtert nog tegen en beroept zich op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, maar dat mag niet baten. Ook deze rechtszoekende heeft recht op vrije advocatenkeuze.

De conclusie is net als in mijn vorige blog. De vrije keuze in advocaat of jurist is in het voordeel van de rechtszoekende. Het is goed dat deze  zelf de persoon kan kiezen in wie hij of zij vertrouwen heeft en met wie het klikt. Dit komt een voorspoedige behandeling van de zaak ten goede. Rechtsbijstandsjuristen zijn doorgaans vakbekwame behandelaars. Voor zover dat niet zo is; zeker niet alle advocaten zijn deskundig en gemotiveerd. Bekijk in jouw zaak wie de behandelaar wordt en bepaal zelf of het een meerwaarde heeft om je eigen advocaat/jurist in te schakelen. Weet in ieder geval dat je een vrije advocatenkeuze hebt.

Indien je verzekerd bent voor rechtsbijstand, dan staat het je vrij bij een gerechtelijke procedure ondergetekende in te schakelen terwijl de kosten voor juridische bijstand worden vergoed door je rechtsbijstandsverzekering. Mijn dienstverlening hoeft jou dus niets te kosten. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met mij op.

Betrokken in een eindeloos juridisch conflict? Zet er een punt achter.

Juriste Punt, Uw juriste aan huis.

Auteur: mw. mr. S.B. Punt

Juriste Punt